پيام مدير عامل شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان بوشهر بمناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازي خرمشهر