پيام تبريک مديرعامل شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان بوشهر به مناسبت روز جمهوري اسلامي