سومين نمايشگاه تخصصي خودرو و قطعات خودرو و صنايع وابسته بوشهر