برگزاري نخستين نمايشگاه تخصصي تجهيزات پزشکي، دارويي، آزمايشگاهي و دندانپزشکي در بوشهر