برگزاري اولين نمايشگاه و رويداد تخصصي خدمات کسب و کار بوشهر در آبان ماه 1402