آگهي مزايده عمومي شرکت نمايشگاههاي بين المللي استان بوشهر

آگهی مزایده عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر

موضوع : واگذاری غرفه سازی در رویدادهای نمایشگاهی


شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی اجرای غرفه سازی در رویدادهای نمایشگاهی را به مجری واجد شرایط واگذار نماید.