آغاز به کار نخستين نمايشگاه تخصصي ورزش و تندرستي در بوشهر